aplikacja Matura google play app store

o egzaminie z polskiego - część ustna

Matura 2023

Część ustna egzaminu (bez określania poziomu)

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.

Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części: 

• przygotowania zdającego do odpowiedzi (15 minut) 
• wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego (10 minut) 
• rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym związanej z tymi wypowiedziami (5 minut). 

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającemu nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Ponadto zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

Opis zestawu zadań egzaminacyjnych

Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z dwóch zadań:

• zadanie 1. zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu,

• zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Zasady oceniania egzaminu ustnego

Za egzamin ustny zdający będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów. Oceniając wypowiedzi zdającego, członkowie zespołu przedmiotowego będą przydzielali punkty w czterech kryteriach, tj.: 
1. aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. (od 0 do 16 pkt) 
2. kompozycja wypowiedzi monologowych w zadaniach 1. i 2. oceniana łącznie (od 0 do 4 pkt) 
3. aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy (od 0 do 6 pkt) 
4. zakres i poprawność środków językowych w wypowiedziach monologowych oraz podczas rozmowy (od 0 do 4 pkt). 

Zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, jeżeli uzyska 30% możliwych do uzyskania, tj. 9 punktów.

Matura 2022

uwaga: w 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogły przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Egzamin trwał około 30 minut i składał się z trzech części: przygotowania, wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia i związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym.

Wypowiedź monologowa

Maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi. Następnie przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat. Tekst kultury powinien zainspirować zdającego, którego zadaniem jest rozwinięcie i poszerzenie zasygnalizowanych w poleceniu wątków – także poprzez odwołanie się do innych, dowolnie wybranych tekstów.

Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym

Rozmowa może dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej. Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy, która trwa około 5 minut, członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi itp.


PRZEBIEG EGZAMINU
CZAS TRWANIA
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNEZdający losuje zadanie egzaminacyjne.

PRZYGOTOWANIE
WYPOWIEDZI
MONOLOGOWEJ
Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze).Nie więcej niż 15 minut
WYPOWIEDŹ
MONOLOGOWA
Zdający wygłasza wypowiedź monologową.
Około 10 minut
ROZMOWA
Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej).Około 5 minut


Ocenianie

Monologowa wypowiedź egzaminacyjna oraz udział zdającego w rozmowie oceniane są pod względem merytorycznym (treść), formalnym (organizacja), językowym i stylowym. Oceny dokonują członkowie zespołu przedmiotowego, przyznając punkty zgodnie ze skalą oceniania egzaminu ustnego.

Waga poszczególnych aspektów ocenianych w trakcie tej części egzaminu jest następująca:
– meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 pkt),
– organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 pkt),
– język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 20% (8 pkt),
– meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie: 20% (8 pkt).

Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Polityka Prywatności