aplikacja Matura google play app store

o egzaminie z polskiego - część pisemna, poziom podstawowy

Matura 2023

poziom podstawowy
wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
czas trwania – 240 min.,
liczba punktów do uzyskania – 60,
liczba tekstów obowiązkowych – 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
wypracowanie – 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.

Część pisemna (poziom podstawowy)
• Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z trzech części:

Część 1. Język polski w użyciu
- sprawdza umiejętność odczytywania, porównywania, analizowania, syntetyzowania, uogólniania problematyki dwóch tekstów nieliterackich

Część 2. Test historycznoliteracki
- sprawdza znajomość zagadnień z historii literatury i rozumienia procesów w niej zachodzących

Część 3. Wypracowanie
- sprawdza tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej

Na rozwiązanie zadań z obu arkuszy zdający ma 240 minut i sam decyduje o kolejności i rozłożeniu w czasie pracy nad poszczególnymi częściami egzaminu.

W części 1. i w części 2. arkusza egzaminacyjnego znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Za rozwiązanie zadań otwartych będzie można uzyskać odpowiednio:

• w części Język polski w użyciu - co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia w danej części

• w części Test historycznoliteracki - co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia w danej części.

W części 3. arkusza egzaminacyjnego pojawi się zadanie rozszerzonej odpowiedzi - wypracowanie.


Zadania w części 1. Język polski w użyciu

Zadania egzaminacyjne w części 1. Język polski w użyciu:

a) dotyczą poszczególnych tekstów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, a także wymagają skonfrontowania tych tekstów

b) sprawdzają umiejętności z zakresu języka/retoryki (środków językowych)

c) łączą wymagania z różnych obszarów podstawy programowej, np. rozumienie tekstu i zagadnienia językowe (np. środki retoryczne)

d) mogą zawierać odniesienia do innych utworów (cytaty), wymagające zderzenia treści/przesłania cytatu z sensami zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym tekstu lub tekstów.

Jednym z zadań w części 1. Język polski w użyciu jest notatka syntetyzująca. Notatka syntetyzująca jest formą zwięzłego przedstawienia informacji istotnych dla danego tekstu lub tekstów. Odmianą tego typu wypowiedzi jest notatka syntetyzująca ukierunkowana tematycznie. Aby napisać dobrą notatkę syntetyzującą ukierunkowaną tematycznie, należy:

• przeanalizować temat notatki określony w zadaniu egzaminacyjnym

• uważnie przeczytać oba teksty zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym, aby wybrać informacje kluczowe dla realizacji tematu notatki

• dokonać syntezy wybranych informacji, tak aby określić stanowisko autora każdego tekstu względem zagadnienia określonego w temacie notatki

• porównać stanowiska autorów obu tekstów pod kątem np. aspektów zagadnienia określonego w temacie notatki, które porusza każdy z autorów, punktów wspólnych i/lub rozbieżnych w stanowiskach obu autorów

• uporządkować wnioski z powyższych analiz, tak aby notatka:

- w syntetyczny sposób przedstawiała stanowiska obu autorów dotyczące zagadnienia określonego w temacie notatki, wskazując - zgodnie z treścią tekstów - na podobieństwa i/lub różnice pomiędzy tymi stanowiskami, oraz

- zawierała ogólne stwierdzenie na temat tego, w jaki sposób oba teksty dotyczą/odnoszą się do tematu notatki wskazanego w zadaniu egzaminacyjnym

• zredagować notatkę, mając na względzie, że powinna ona być:

- rzeczowa: zgodna z treścią obu tekstów

- zwięzła: licząca od 60 do 90 wyrazów

- spójna: składająca się z logicznie powiązanych ze sobą zdań

- sformułowana własnymi słowami: należy stosować m.in. parafrazę, uogólnienie treści, synonimy

- napisana tekstem ciągłym

- poprawna językowo, ortograficznie i interpunkcyjnie.


Zadania w części 2. Test historycznoliteracki

W części Test historycznoliteracki znajdą się co najmniej 2 zadania egzaminacyjne dotyczące każdej z wymienionych poniżej grup okresów literackich:

a) starożytność (antyk i Biblia) - za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących antyku i Biblii będzie można uzyskać maksymalnie 3 pkt

b) średniowiecze, renesans, barok, oświecenie za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie 4 pkt

c) romantyzm, pozytywizm za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie 6 pkt

d) Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji - za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie 6 pkt

e) literatura lat 1945-1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r. - za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie 3 pkt.


Część 3. Wypracowanie

Zdający samodzielnie tworzy wypracowanie na wybrany przez siebie temat, nie krótsze niż 300 wyrazów.

W każdym temacie są wskazane 4 elementy, które zdający musi uwzględnić w wypracowaniu, tj.:

a) dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym

b) dwa konteksty pogłębiające rozumienie omawianych utworów do wyboru spośród np.: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego.

Jak było na maturze 2022

Podczas egzaminu zdający otrzymał jeden arkusz egzaminacyjny, który składał się z dwóch części: a) testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach, b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania). Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający miał 170 minut i sam decydował o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.

Test

Arkusz egzaminacyjny Test składał się z dwóch zestawów, z których każdy obejmował:
a) tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów,
b) wiązkę 5–7 zamkniętych i/lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi.
Maturzysta rozwiązywał zadania w obu zestawach.

Wypracowanie

Arkusz egzaminacyjny Wypracowanie sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej i zawiera dwa tematy do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi – interpretacji tekstu poetyckiego. Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.

• Rozprawka

Zadanie składa się z polecenia i tekstu epickiego lub dramatycznego.
Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat.

Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów.

• Interpretacja tekstu poetyckiego

Zadanie składa się z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu.
Praca interpretacyjna powinna polegać na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów tekstu. Zadaniem zdającego jest uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy interpretacyjnej za pomocą argumentów pozwalających na jej uprawomocnienie. Uzasadnienie powinno znajdować potwierdzenie nie tylko w tekście, ale także w kontekstach (np. biograficznym, historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym).

Zdający może zbudować wypowiedź w rozmaity sposób:
• w porządku linearnym prowadzącym od poszczególnych ustaleń analitycznych do wniosków natury ogólnej;
• w porządku linearnym prowadzącym od postawienia tezy/hipotezy poprzez prezentację argumentów w postaci ustaleń szczegółowych, po sformułowanie wniosku;
• w porządku nielinearnym – zgodnie z pojawiającymi się skojarzeniami, rozszerzającymi krąg ustaleń lub je zawężającymi i pogłębiającymi.

Interpretacja tekstu poetyckiego winna przybrać formę dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej. Ma ona służyć sprawdzeniu umiejętności zdającego z zakresu tworzenia wypowiedzi pisanej zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji, zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej, posiadającej czytelną kompozycję, a także spójnej, stosownej i funkcjonalnej pod względem stylistycznym.

Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów.

Ocenianie

Łącznie za test i wypracowanie można było uzyskać 70 punktów, w tym:
• za część testową – 20 punktów,
• za wypracowanie – 50 punktów.
Polityka Prywatności