aplikacja Matura google play app store

o egzaminie z polskiego - część pisemna, poziom rozszerzony

poziom rozszerzony
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
• Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza: 
(a) umiejętność czytania tekstów literackich i nieliterackich, ich analizowania i syntetyzowania w kontekście historyczno- lub teoretycznoliterackim oraz kulturowym, a także 
(b) tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowanie).

Podczas egzaminu zdający otrzymuje dwa arkusze egzaminacyjne:
Arkusz 1. Część 1. Test
Arkusz 2. Część 2. Wypracowanie

Na rozwiązanie zadań z obu arkuszy zdający ma 210 minut i sam decyduje o kolejności i rozłożeniu w czasie pracy nad poszczególnymi częściami egzaminu.

Liczba zadań oraz liczba punktów na egzaminie maturalnym z języka polskiego

Część

Liczba zadań

Liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Część 1. Test

5-10

15

30%

Część 2. Wypracowanie

1

35

70%

Razem

6-11

50

100%


W CZĘŚCI 1. egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym znajdą się przede wszystkim zadania otwarte, mogą pojawić się także zadania zamknięte.

W CZĘŚCI 2. arkusza egzaminacyjnego pojawi się zadanie rozszerzonej odpowiedzi – wypracowanie.

Opis arkuszy egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym

Arkusz 1. Test

Arkusz 1. Składa się z tekstu wiodącego oraz zadań egzaminacyjnych. Jeżeli tekstem wiodącym jest tekst literacki (epicki albo dramatyczny) - wówczas w zadaniach przywoływane są fragmenty tekstów krytyczno-/historyczno-/teoretycznoliterackich, ewentualnie krótkie fragmenty prozy/poezji/dramatu, definicje słownikowe itp. Jeżeli tekstem wiodącym jest tekst krytyczno-/historyczno-/teoretycznoliteracki lub filozoficzny - wówczas w zadaniach przywoływane są fragmenty tekstów literackich, ewentualnie fragmenty tekstów krytyczno- /historyczno-/teoretycznoliterackich, prozy/poezji/dramatu, definicje słownikowe itp.

Tekst wiodący będzie liczył ok. 1200 wyrazów.

Większość zadań będzie odnosiła się bezpośrednio do załączonego tekstu. Wśród zadań w tej części arkusza mogą pojawić się również zadania samodzielne, nieodnoszące się do przytoczonego tekstu.

W zadaniach mogą się pojawić odniesienia do innych utworów (cytaty), wymagające konfrontacji treści/przesłania cytatu z sensami tekstu lub tekstów w arkuszu. Zadania mogą łączyć zagadnienia, np. treść + język (środki retoryczne) oraz odnosić do znajomości lektury / lektur obowiązkowych z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

Zasady oceniania zadań w teście

Zadania zamknięte są oceniane - w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie danego zadania - zgodnie z poniższymi zasadami:

1 pkt - odpowiedź poprawna.

0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

ALBO

2 pkt - odpowiedź całkowicie poprawna.

1 pkt - odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna.

0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi będzie można otrzymać od 0 do 4 punktów. W tych zadaniach nie będzie oceniana poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, chyba że w poleceniu zostanie określone inaczej. Zasady oceniania będą opracowywane do każdego zadania odrębnie.

Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można przyznać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania.


Arkusz 2. Wypracowanie

Arkusz 2. zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru. Zdający samodzielnie tworzy wypracowanie na wybrany przez siebie temat, nie krótsze niż 500 wyrazów. Tematy te dotyczą literatury (poezji, prozy, dramatu). Nie jest określona forma gatunkowa wypowiedzi.

W każdym temacie są wskazane 4 obowiązkowe elementy, tj.

a) trzy teksty, w tym jedna lektura z listy lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej i zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym

b) jeden kontekst do wyboru spośród: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego.

Zdający może jako utwór dodatkowy, poza lekturą obowiązkową wskazaną w podstawie programowej i zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym, przywołać poezję oraz inny utwór literacki (nie musi to być lektura obowiązkowa).

Każdy temat wymaga odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, wybranej spośród lektur obowiązkowych, których lista jest zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.


Polityka Prywatności